zur Kasse insgesamt: 0,00 €
Rücksendungen und Reklamationen

Reklamacje i zwroty

REGULAMIN ZWROTÓW I REKLAMACJI

§1

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – Dobrosława Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482311539, Aleksander Lewkiewicz, ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP: 6482557542; prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą NAILS COMPANY S.C. A.D. Lewkiewicz ul. Franklina Roosevelta 120A, 41-800 Zabrze, NIP spółki cywilnej: 6482561897.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://nailscompany.eu

 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin zwrotów i reklamacji.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Produkt lub towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 10. Urządzenie – urządzenia elektryczne, będące w asortymencie Nails Company;

 11. Siedziba Nails Company – ul. Roosevelta 120a, 41-800 Zabrze

§ 2

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość opisanej w §1 pkt 5 i 6 Regulaminu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dnia doręczenia zamówienia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin wskazany w pkt. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument odstępuje od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu określonego pkt. 1 wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą:

  1. Poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 11 Regulaminu;

  2. drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@nailscompany.pl.

 7. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Do złożenia oświadczenia Klient może skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub z formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Nie jest to jednak obowiązkowe. W celu wykonania prawa wystarczy wysłać jednoznaczne powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

 9. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Konsument wyraźnie zażądał zwrotu płatności w innej formie, która nie będzie się wiązała dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, czyli m.in.: pilniczków, wacików, patyczków, ręczników itp.;

  2. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§3

Reklamacja i rękojmia za wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi opisane w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację należy zgłosić:

  1. pisemnie przy pomocy poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 pkt 11 Regulaminu;

  2. drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@nailscompany.pl

W tym celu Klient może skorzystać z Formularza reklamacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.

  1. zwięzły opis wady,

  2. okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,

  3. dane Klienta składającego reklamację, w tym dane kontaktowe

  4. żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  5. w przypadku reklamacji sprzętów (tzn. frezarek, lamp i innych) należy dopisać numery seryjne wszystkich części danego urządzenia (numery seryjne znajdują się na urządzeniu).
 2. W razie niezgodności towaru z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad bądź obniżenia jego ceny, a w przypadku, urządzeń także bezpłatnej ich naprawy.

 3. Do oświadczenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu w postaci:

  1. paragonu

  2. faktury VAT

  3. Potwierdzenia płatności elektronicznej (płatność kartą, potwierdzenie przelewu bankowego).

 4. Towary objęte oświadczeniem reklamacyjnym należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy podany w § 1 pkt 11 niniejszego Regulaminu. Towar należy zabezpieczyć przed jego uszkodzeniem.

 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. O swoim stanowisku w sprawie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail.

 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zrealizuje żądanie Klienta określone w formularzu reklamacyjnym, w szczególności dostarczy Klientowi towar na wolny od wad, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) zwróci Klientowi równowartość cen wadliwych produktów lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary w tej samej cenie.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. z powodu złego przechowywania produktów lub ich złego zabezpiecznia do transportu). Jeśli produkt był źle zabezpieczony - sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację. 

 9. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 10. Żadne z powyższych postanowień nie ograniczają ani nie modyfikują uprawnień przysługujących Klientowi będącego Konsumentem z tytułu ustawowej rękojmi za wady, które mogą być realizowane niezależnie od brzmienia powyższych postanowień.

§ 4

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Formularze do pobrania

Formularz reklamacyjny

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

nach oben
Sklep jest w trybie podglądu
Vollversion der Webseite
Sklep internetowy Shoper Premium